Privacyverklaring

Tegelwerken Jozef Haesevoets wil benadrukken dat zij te allen tijde
tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU
Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie
over de persoonsgegevens die Tegelwerken Jozef Haesevoets
verzamelt, alsook over de wijze waarop Tegelwerken Jozef Haesevoets
deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring
(door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van
de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw
persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Tegelwerken Jozef Haesevoets kan persoonsgegevens over u en uw
bedrijf verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
Tegelwerken Jozef Haesevoets en/of omdat u deze zelf bij het invullen
van een contactformulier op de website aan Tegelwerken Jozef
Haesevoets verstrekt. Tegelwerken Jozef Haesevoets kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:
 Bedrijfsnaam
 Uw voor- en achternaam
 Adresgegevens van het bedrijf
 Telefoon nummer van het bedrijf
 Uw e-mailadres
 Uw gsm nummer

Wijze van verzameling persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 Een samenwerking met Tegelwerken Jozef Haesevoets
 Bezoek aan de Website
 Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 Correspondentie met en uitgaande van Tegelwerken Jozef
Haesevoets
 Het opvragen van een offerte
 Het uitwisselen van business cards
De door Tegelwerken Jozef Haesevoets verzamelde persoonsgegevens
worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

Gebruik persoonsgegevens
Tegelwerken Jozef Haesevoets kan gebruik maken van uw
persoonsgegevens voor:  
 De uitvoering van een overeenkomst met Tegelwerken Jozef
Haesevoets
 Telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 Telefonisch contact ter prospectie.
 Het verzenden van gerichte informatie, marketing en updates.
 Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de
Website
 Statistische doeleinden  
De opmaak van een offerte
 Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en
andere marktonderzoeken 

Hoe lang Tegelwerken Jozef Haesevoets gegevens bewaart
Tegelwerken Jozef Haesevoets bewaart uw persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw

gegevens worden verzameld, zijnde prospectie en het verstrekken van
informatie om des structuur en de werking van uw bedrijf te
optimaliseren.

Delen met anderen
Tegelwerken Jozef Haesevoets verstrekt uw persoonsgegevens alléén
aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst
met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij verzamelen uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres en geven deze
door een externe marketingplatform die de nieuwsbrief voor ons
verstuurt.
Worden mijn gegevens ook buiten Europa verwerkt?

Het externe marketingplatform bevindt zich buiten Europa, zijnde in de
Verenigde Staten. De gegevens zijn op dezelfde manier beveiligd
worden volgens de EU-normen. Hiervoor werd een Customer EU Data
Processing Agreement ondertekend.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Tegelwerken Jozef Haesevoets worden algemene
bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer
en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Tegelwerken Jozef
Haesevoets maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-
advertenties van zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen
informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-
adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer

informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website
gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken
en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun
campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. heeft hier geen
invloed op. Ambizz bvba heeft Google geen toestemming gegeven om
via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-
diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
sturen naar jozef.haesevoets@skynet.be uw verzoek is zo snel als
mogelijk en zeker binnen de 4 weken.

Uw privacy rechten
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder
bepaald, gelieve dan contact op te nemen
met jozef.haesevoets@skynet.be
 Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Tegelwerken Jozef
Haesevoets mogelijks over u beschikt;
 Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 
 Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt
ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de

knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van
Tegelwerken Jozef Haesevoets.  

Update Privacy Verklaring
Tegelwerken Jozef Haesevoets is gerechtigd om deze Privacy Verklaring
te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit
kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de
betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te
raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 

Beveiligen
Tegelwerken Jozef Haesevoets neemt de bescherming van uw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. De website van Tegelwerken Jozef Haesevoets
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via
jozef.haesevoets@skynet.be
www.tegelwerken-haesevoets.be is een website van Tegelwerken Jozef
Haesevoets
Tegelwerken Jozef Haesevoets is als volgt te bereiken:
Postadres: Zandstraat 17 3460 Bekkevoort Assent
Vestigingsadres: Zandstraat 17 3460 Bekkevoort Assent
BTW nummer: BE 706 775 553
Telefoon: 0475 55 86 53
E-mailadres: jozef.haesevoets@skynet.be

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Tegelwerken
Jozef Haesevoets uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of
verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie. 
 
Contacteer Tegelwerken Jozef Haesevoets
Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop
Tegelwerken Jozef Haesevoets uw persoonsgegevens verzamelt,
gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
 Via e-mail: jozef.haesevoets@skynet.be  of  
 Via de post: Tegelwerken Jozef Haesevoets Zandstraat 17 3460
Bekkevoort Assent

Datum: 17/05/2018 – datum vermelden
Versie: 1